• 21 SEP 17
  • 0

  De Medezeggingsschapsraad (MR)

  Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op school spelen. De MR geeft die mogelijkheid wel. Je kunt actief mee praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

  De schoolleiding neemt beleidsbeslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de MR. De GMR (bestaat uit vertegenwoordigers van MR van verschillende PCOU-scholen) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR bestaat uit 2 teamleden en 3 ouders.

  Ouders en stamgroepleiders zetten zich binnen de MR samen in om de kwaliteit van de school en het onderwijs te handhaven en te verbeteren. Voor vragen over uw kind kunt u terecht bij de groepsleider, voor vragen over zijn of haar klas ook bij de stamgroepouder.

  Per schooljaar zijn er ca. vijf vergaderingen waarbij de MR met de schoolleiding overlegt.

  Waarom is medezeggenschap belangrijk?

  Medezeggenschap is belangrijk omdat je meer draagvlak voor beleid krijgt. Wanneer je belanghebbenden zelf bij de besluitvorming betrekt, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen expliciet aan de orde komen. Als je wilt dat een bepaaldonderwerp besproken wordt, geef het dan door aan de MR. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben zowel de medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de hele school, hier profijt van.

  Wat kan de MR bepalen?

  De GMR heeft het recht wel of niet in te stemmen met beleidswijzigingen zoals door het bestuur voorgesteld (instemmingsrecht). Het bestuur moet de mening van de GMR in haar definitieve voorstellen verwerken. Daarnaast heeft de MR ook adviesrecht over diverse onderwerpen. De MR mag en kan informatie vragen over ALLE zaken die spelen op school. In feite zijn er zoveel onderwerpen waarover de MR zich kan buigen dat de MR een keuze moet maken wat de belangrijkste onderwerpen zijn om energie in te stoppen.

  De ouders en het personeel in de medezeggenschapsraad hebben één gemeenschappelijk belang: DE SCHOOL.

  OPROEP: We zoeken nog één en wellicht twee MR leden.

  Wil je je inzetten voor de school? Het kost niet veel tijd maar is wel belangrijk. Meld je dan aan als lid van de MR op onderstaand emailadres.

  Heeft u vragen of opmerkingen voor ons?
  U kunt ons aanspreken in en om de school, u kunt een brief schrijven of mailen.
  Ons e-mailadres is: mr@jenaplandebrug.nl