Jenaplanonderwijs op de Brug

Basisactiviteiten

In onze groepen wisselen vier situaties zich steeds af: gesprek, werk, spel en viering. Dit zijn de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn.

Gesprek

Het gesprek zien we terug in de vele kringsituaties die zich bij ons op school voordoen. De kring is een prachtige ontmoetingsvorm waar we gesprekken voeren en veel met elkaar delen. We praten met elkaar over wat we in het weekend hebben gedaan, hoe we over de dingen om ons heen denken en voelen, en we gebruiken de kring ook om muziek te beluisteren of instructie te geven.
Er zijn boekenkringen, nieuwskringen, onderwerpkringen etc. Ook de groepsvergadering is een belangrijke activiteit. In deze gesprekssituaties delen kinderen kennis en emoties, en ontwikkelen bovendien vele vaardigheden.

Werk

Het werk zien we natuurlijk op iedere basisschool terug. De vorm waarin dit op onze school plaatsvindt, is naast de instructies een zelfstandige werkvorm, samen of individueel. Vanaf de onderbouw maken we gebruik van een leerlijn zelfstandig werken en maatjeswerk. Zo gebruiken de kleuters een klassikaal planningsbord voor de keuze van activiteiten. Vanaf groep 3 plannen leerlingen tijdens de dagelijkse blokperiode zelfstandig wanneer zij welk werk doen. Vanaf groep 6 starten de leerlingen met het maken van weekplanningen. Tijdens het werk gebruiken we verschillende werk- en instructievormen, passend bij het onderwerp, de groep en het individuele kind. Samen werken en van elkaar leren is belangrijk.

Spel

Kinderen leren door te spelen, daarom is het spelend leren een belangrijke werkvorm op de Brug. Het jonge kind leert voornamelijk via allerlei spelvormen zowel binnen als buiten. Bij oudere kinderen blijft spel ook als onderdeel van het leerprogramma belangrijk naast de gymlessen en het buitenspelen.

Vieringen

Samen sluiten we de week af met een viering waarin stamgroepen beurtelings laten zien waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Hierbij gebruiken we toneel, film, zang, taal, dans etc. In speciale vieringen openen of sluiten we een project, vieren we kerstmis, een verjaardag of een afscheid. Ook de overgang naar een nieuwe stamgroep en het afscheid van groep acht zijn bijzondere vieringen.

Met elkaar

Voor kinderen houdt thuis niet op bij school, en andersom, het loopt in elkaar over. Daarom vormen team, kinderen en ouders met elkaar de school. Samen zorgen we voor een prettige omgeving om met en van elkaar te leren en samen te werken.

Groepsoverstijgend onderwijs

Als je elkaar kent wordt het makkelijker om samen te leven en werken. De stamgroepen zijn verdeeld in onderbouw (groep 0, 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). We hebben vier onderbouw-, vier middenbouw- en vier bovenbouwgroepen. Kinderen blijven drie leerjaren in een stamgroep waarbij zij elk leerjaar een andere rol (jongste, middelste, oudste) hebben. Door deze verticale opbouw van de stamgroepen kennen vrijwel alle kinderen elkaar. Veel van onze activiteiten doen we met de hele school, zoals de (week-)vieringen, projecten en het jaarlijkse kamp voor groep 3 t/m 8. Hierbij werken kinderen uit verschillende stamgroepen en leerjaren samen.

Vreedzame school

Samenleven en –werken doe je met elkaar en er is daarbij ruimte voor iedereen. Dit is belangrijk op de Brug. Om voor een prettig schoolklimaat te zorgen werken we met de methode Vreedzame School. Dit doen we vanaf groep 1. We leren de kinderen en elkaar om problemen samen op te lossen. Bijvoorbeeld door met elkaar afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan, of door de inzet van mediators uit groep 8.
Lees meer over deze methode op de website van de vreedzame school.

Ouderinzet

De school is van ons allemaal, dus ook ouders hebben een belangrijke rol. Natuurlijk in het begeleiden van hun kind en als gesprekspartner van de leraar.
Maar ook in praktische zin. Veel van onze activiteiten kunnen niet zonder inzet van de ouders. Daarom vragen we regelmatig om inzet van de ouders. Bijvoorbeeld als hulp in de klas bij bibliotheek- of schooltuintjesbezoek en bij het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt of kerstviering.

Wereldoriëntatie

Wij zijn onderdeel van de wereld, en het is belangrijk deze wereld te leren begrijpen. Daarom besteden we veel aandacht aan wereldoriëntatie. In vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en kunst, cultuur en natuuronderwijs. Maar ook in andere activiteiten als deelname aan sporttoernooien in de bovenbouw en schoolbrede themaprojecten.

Goede doel

Elk jaar adopteren wij een goed doel. Gedurende het jaar organiseren we verschillende activiteiten om hier geld voor op te halen.

Op De Brug werken we volgens de ideeën van Peter Petersen, die de school als leef- en werkgemeenschap heeft ontworpen waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat. Klik hier voor meer informatie over Jenaplan Onderwijs

Filmpje NJPV jong