De Brug vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. De school, de kinderen en de ouders zijn gebaat bij een actieve deelname van zoveel mogelijk ouders. Meedoen kan op veel manieren, van af en toe meehelpen met losse activiteiten in de klas (museumbezoek, schooltuintjes enz.) of schoolbreed (oproep hulp rommelmarkt, sponsorloop enz) tot stamgroepouder worden of deelnemen in de ouderraad of in een van de vele commissies. Alle hulp is welkom, samen maken we de school.
Voor het meehelpen in de klas met activiteiten wordt altijd via de stamgroepouder en/of leerkracht een oproep gedaan. Inschrijflijsten hangen hiervoor bij de stamgroep. Informatie over werkzaamheden of aanmelden voor stamgroepouder (SGO), de ouderraad (OR) of één van de vele commissies vind je hieronder. Zonder de inbreng van talloze ouders kunnen al deze commissies niet bestaan. Er is voor elk wat wils dus meld je zeker aan als je binnen één van de commissies actief wilt worden.

turtle

Stamgroepouders

Iedere stamgroep heeft 1 of 2 stamgroepouders (SGO’s). Deze ouders helpen de stamgroepleiding bij het plannen en organiseren van activiteiten voor de groep, bouw en soms de school, hiervoor overleggen De stamgroepouders en -leiding regelmatig.
De stamgroepouder neemt organisatorisch werk uit handen, zoekt hulp van de andere ouders bij de diverse activiteiten en is vraagbaak voor andere ouders. Communicatie met de ouders verloopt  via e-mail, website en op de borden bij de stamgroep.

Stamgroepoverleg

Eens per kwartaal delen stamgroepouders ervaringen en ideeën en brengt men elkaar op de hoogte van het gebeuren in de andere groepen.

Ouderraad

De ouderraad werkt stamgroepoverstijgend, dus aan activiteiten die de hele school aangaan. En wordt gevormd door een groep ouders en teamleden die zich willen inzetten om de school nog leuker te maken.

Ouderbijdrage
De Ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage (jaarlijks 40 euro per kind) en zorgt dat dit besteed wordt aan verschillende activiteiten. Uw ouderbijdrage (het schoolgeld) wordt gebruikt voor niet gesubsidieerde schoolzaken, zoals vieringen, excursies naar musea en theater, kosten van bijzondere educatieve projecten en extra inrichting van lokalen/ruimtes. Ook ouderactiviteiten, zoals ouderavonden e.d. worden uit deze ouderbijdrage betaald.
Alle kinderen, ongeacht of ouders de ouderbijdrage hebben betaald, nemen deel aan deze activiteiten.
Activiteiten die niet van het reguliere schoolbudget kunnen worden betaald zouden zonder de ouderbijdrage niet mogelijk zijn of minder feestelijk. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt, waarin u kunt lezen wat we met deze ouderbijdragen hebben gedaan. Bekijk het jaarverslag en de uitgaven van 2021-2022 of de begroting 2022-2023.

Ouderraad en medezeggenschapsraad
De ouderraad houdt zich niet bezig met beleidsmatige zaken. Daarvoor is de medezeggenschapsraad (MR). Zij wil desgevraagd wel advies geven, maar dan in ondersteunende zin. De OR heeft hier dus een klankbordfunctie en geen initiërende functie. Wel kan de OR met initiatieven komen richting MR. Het is aan de MR of daar vervolgens uitvoering aan gegeven wordt. Contact opnemen kan door een mailtje te sturen naar ouderraad@jenaplandebrug.nl

Commissies

Ouders kunnen zich aansluiten bij commissies voor de organisatie van het kamp, het festival (festival@jenaplandebrug.nl), de sinterklaas- en kerstviering, de Rosamunde sponsorloop, het schoolfeest, de inrichting van de schoolpleinen (pleindebrug@gmail.com), de schoolbieb (biebciedebrug@gmail.com), het verkeer, de technische ondersteuning en het websitebeheer.