Stamgroepen zijn heterogene groepen met kinderen van verschillende leeftijden uit verschillende leerjaren zodat er allerlei niveaus in een groep te vinden zijn. Kinderen hebben hierdoor veel mogelijkheden om met en van elkaar te leren. Door driejarige stamgroepen krijgen de kinderen de mogelijkheid om zowel in de positie van de jongste als van de middelste en de oudste te leren, vieren, werken en spelen. Dit heeft een positief effect op met name de sociaal emotionele ontwikkeling en hogere denkprocessen.
Ongeveer een derde van de kinderen schuift aan het eind van een schooljaar door naar een volgende stamgroep. Hierdoor blijft het groepsklimaat in stand en kunnen relaties verder worden uitgediept.
Op de informatieochtend voor nieuwe ouders, die elke 6 weken plaatsvindt, wordt er verder in gegaan op wat een driejarige stamgroep betekent voor het kind, de groep en de school.

De ontwikkeling van alle kinderen wordt geobserveerd en bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. In onze school wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk kind-volgend te werk te gaan. In elke groep worden er per jaargroep groepsplannen gemaakt op drie niveaus. Waar nodig worden er handelingsplannen gemaakt om de kinderen te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling. De plannen worden meestal uitgevoerd in de groep, soms ook daarbuiten. In de oudergesprekken wordt hierover met de ouders gecommuniceerd, minimaal twee keer per jaar. Ouders kunnen via het ouderportaal cito resultaten volgen.

Meer informatie hoofdstuk 4 Schoolgids, blz. 14 e.v.

Groepsleerkrachten werken nauw samen met de intern begeleider. Onze werkwijze is gericht op proactief handelen om hierdoor uitval zo veel mogelijk te voorkomen. De intern begeleider wordt ingeschakeld wanneer een kind opvalt of een teamlid zich zorgen maakt. Ouders worden ook betrokken bij het proces. De kinderen worden zoveel mogelijk binnen de stamgroep ondersteund.
Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, meer- of hoogbegaafden zetten we klassenassistentie in.
Als vaststaat dat een kind met een bepaalde ondersteuningsbehoefte het gewone lesprogramma alleen kan volgen met extra inzet, kan er soms een arrangement aangevraagd worden. Uit dit arrangement kan dan extra ondersteuning worden gerealiseerd.

Meer informatie hoofdstuk 4 Schoolgids, blz. 15 e.v.

We doen ons uiterste best om elk kind het onderwijs te bieden dat het verdient. D.m.v. onder andere observatie, kindgesprekken en het analyseren van resultaten volgen wij het kind zo goed mogelijk en proberen wij het uit te dagen. Kinderen werken binnen de stamgroep bij de verschillende vakgebieden op hun eigen niveau. Door het kiezen van een eigen project en de keuzemogelijkheden binnen wereldoriëntatie komen wij tegemoet aan de leervragen van kinderen.
Sinds 2012 bieden we kinderen van groep 1 t/m 8 die daarnaast nog extra uitdaging kunnen gebruiken de mogelijkheid om één keer per week buiten hun eigen groep voor een speciale instructie en oefenperiode bij elkaar te komen. Onze intern begeleider begeleidt deze groep.

Op school werken wij vanuit de filosofie van de Vreedzame school. De lessen van de Vreedzame School zijn gericht op het ontwikkelen en in standhouden van een prettig sociaal pedagogisch klimaat. Het is een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen herkennen verschillen en zij oefenen in verantwoordelijk zijn voor de omgeving. In meerdere blokken wordt er aandacht besteed aan communiceren in lastige situaties.
Een aantal kinderen uit leerjaar 7 en 8 wordt opgeleid tot mediator. Zij kunnen bemiddelen bij conflicten tussen (groepjes) kinderen. Tijdens de Vreedzame school lessen leren alle kinderen hoe je om kan gaan met conflicten en hoe je kan reageren.

Meer informatie hoofdstuk 3 Schoolgids, blz. 11 e.v. en www.devreedzameschool.net

Als Jenaplanschool en als Vreedzame school besteden wij veel aandacht aan het pedagogische klimaat in de klas en in de school. Dit heeft als resultaat dat we lastig gedrag proberen voor te zijn. We spreken kinderen aan op hun gedrag en helpen ze hun gedrag te hanteren. Soms is het prettig voor kind, stamgroep of stamgroepleider om afstand te nemen van elkaar. Dan krijgt het kind een plekje in een andere stamgroep of op een andere afkoelplek. Na die time out wordt er altijd met het betrokken kind gesproken om te reflecteren op zijn/haar handelen. En het kind te helpen het gedrag een volgende keer te voorkomen. Indien nodig schakelen wij de hulp van een externe deskundige in.

Tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama zijn onderdeel van het leerprogramma. Niet alleen het verstandelijk leren, ook de creatieve vorming is belangrijk. We zien deze vakken niet louter als ontspannend; we geven les en we streven kwaliteit na. Zo mogelijk worden deze activiteiten gekoppeld aan en geïntegreerd in wereldoriëntatie zodat de thema’s met hoofd, hart en handen worden verwerkt. We gebruiken hierbij onder andere de methode ‘Moet je doen’.
In het schooljaar 2016-2017 is er, in samenwerking met ouders, een nieuw beleidsplan kunst- en cultuur opgesteld.

Meer informatie hoofdstuk 3 Schoolgids, blz. 10 e.v.

De Brug heeft een bevlogen team dat goed op de hoogte is van wat speelt in onderwijsland. Ook vanuit de PCOU krijgen we de nodige input. We werken enthousiast mee aan pilots als dat binnen onze visie en planning past. We waken ervoor te enthousiast in iets onbekends te stappen. Vernieuwingen voeren we in na gedegen voorbereiding en passend bij onze ontwikkeling. Dit alles werken we uit in ons vierjarig schoolplan.

Voor startende collega ‘s (op de Brug) bestaat er een begeleidingsplan. In het plan staat opgenomen waarover de collega’s moeten worden geïnformeerd en waarbij ze moeten worden begeleid. Bij elk item staat genoteerd welke huidige collega verantwoordelijk is om dit te verzorgen. Daarnaast krijgt een nieuwe collega een maatje uit de bouw aangewezen. Uiteraard speelt de intern begeleider een belangrijke rol. Zowel de intern begeleider als de schoolleiding zal in het begin geregeld in de stamgroep aanwezig zijn om goed zicht te hebben op het functioneren van de nieuwe collega om hem/haar zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en coachen.
Vanuit de PCOU is er de mogelijkheid om mee te doen aan de FRIS cursus, voor startende leerkrachten.

Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk. Daarom geven wij graag duidelijk informatie over onze school. In de schoolgids vertellen wij u over veel onderwerpen. Verder wordt u via de website geïnformeerd over bijzonderheden, zoals de weekvieringen, excursies, een bezoek aan de kinderboerderij, festiviteiten, afwijkende schooltijden, ziekte en vervanging van leerkrachten, wijzigingen in het team etc.
Omdat het welzijn van uw kind op de eerste plaats komt, vinden wij regelmatig overleg tussen groepsleerkracht en ouders belangrijk. N.a.v. het rapport spreekt u de stamgroepleider. Dit gebeurt twee keer per jaar. Tevens is er twee keer per schooljaar een kijkavond.

Meer informatie hoofdstuk 6 Schoolgids, blz. 20 e.v.

Het is erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school. Als jenaplanschool willen we een leefgemeenschap zijn en dan is betrokkenheid van alle geledingen een voorwaarde. Voor kinderen is het een extra stimulans als ouders met hen ‘meeleven’. We stellen het bijzonder op prijs als ouders regelmatig op school komen om over het werk, de vorderingen en belevenissen van hun kind te praten. Deelnemen aan allerlei activiteiten of meedoen in de groep is van belang: u ziet uw kind in de schoolsituatie en de groep heeft er af en toe extra hulp bij. Kinderen vinden het fijn als zij thuis met hun ouders kunnen praten over hoe hun schooldag was.

Meer informatie hoofdstuk 6 Schoolgids, blz. 21 e.v. (MR en OR)

Ongeveer 6 weken voordat uw kind start op de Brug wordt u gebeld door de stamgroepleider van uw kind. In overleg met u maakt zij afspraken omtrent het wennen. Voordat uw kind vier wordt mag het namelijk een keer of 4 à 5 komen wennen op school. Een ouder komt dan ook mee.
Naast het wennen vindt er ook een gesprek plaats tussen u en de stamgroepleider met als doel informatie uit te wisselen over uw kind en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit alles om de overgang voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Elk jaar zijn er aan het einde van het schooljaar wenmomenten gepland. Kinderen gaan dan kennismaken in hun nieuwe stamgroep en met hun nieuwe stamgroepleider. Dit geldt voor alle kinderen van de Brug en dus ook voor de kinderen die van de onderbouw naar de middenbouw gaan. Als de kinderen gestart zijn in de middenbouw gaan zij tot de herfstvakantie twee keer per week terug naar hun oude groep op de Kade om zo voldoende tijd te hebben voor spel. Kinderen en ouders hebben een stem in met welk kind uit groep 2 zij graag in groep 3 zouden willen zitten. Dit alles om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Voor een kind dat de overstap als zeer spannend ervaart, zorgen wij dat het vaker op de Laan en in de nieuwe stamgroep kan gaan wennen.
Doordat de kinderen van de onderbouw geregeld op de Laan komen, o.a. vanwege de vieringen en de gezamenlijke schoolbrede activiteiten, zijn ze al bekend met het gebouw.

In ons jenaplansysteem worden kinderen vertrouwd gemaakt met zelfstandig plannen en werken. Ook samenwerken, presenteren, initiëren en reflecteren wordt actief begeleid. Dit zijn vaardigheden waar kinderen baat bij hebben, onder andere in het voortgezet onderwijs.
In groep 8 komen kinderen eens per week als leerjaar bij elkaar om concreet met voorbereidingen voor het voortgezet onderwijs bezig te zijn, denk hierbij aan kiezen van een school, verkennen van de eindtoets etc.

Wij vinden het belangrijk dat mensen met verschillende geloven en uit verschillende culturen elkaar leren kennen, vertrouwen en respecteren. Op onze school spreken we met elkaar over ons geloof en over de andere grote wereldgodsdiensten. We leren overeenkomsten en verschillen kennen. We vieren de christelijke feesten gezamenlijk en de feesten van andere religies komen in de stamgroep aan bod. Al doende proberen we wederzijds respect en vertrouwen te bevorderen. Er is gemiddeld één uur per week ingeroosterd voor levensbeschouwelijk onderwijs. Hiervoor hanteren wij onder andere de methode Trefwoord.

Als Jenaplanschool zijn wij een leefgemeenschap. Kamp is een fantastisch leuke vorm om elkaar beter en op een andere manier te leren kennen. Daarnaast speelt kamp een belangrijke rol in de groepsvorming en heeft het invloed op het pedagogisch klimaat in de hele school. Alle kinderen van de Laan, groep 3 t/m 8, gaan als onderdeel van ons curriculum op schoolkamp, met hulp van ruim 40 ouders.

Gezond eten is belangrijk om te kunnen leren. Daarom eten we in de klas zo gezond mogelijk. Dit betekent voor de ochtendpauze fruit en drinken en voor de lunch bijvoorbeeld brood en drinken. Snoep, koek, chips, koolzuurhoudende dranken en ander lekkers zijn niet de bedoeling.

Kinderen nemen hun eigen drinken mee, op school is er geen mogelijkheid voor schoolmelk.

Voor buitenschoolse opvang hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Ludens en Partou. Tijdens het overgangsmoment van school naar BSO is er, indien noodzakelijk, contact tussen stamgroepleider en pedagogisch medewerker.
De schoolleiding heeft jaarlijks contact met de locatiemanagers van de betrokken partijen. De jaarplanning wordt afgestemd. Ludens neemt deel aan het lerend netwerk op de Kade waarin we gezamenlijk onze kennis en werkwijze vergroten.

De notulen van de MR zijn te vinden op de website. Een paar keer per jaar publiceert de MR een stuk op de site. Bij urgente gevallen worden ouders geïnformeerd via de mail of de site.

De medezeggenschapsraad bepaalt op voorstel van de ouderraad de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage.

We zijn blij met onze school en ervaren dat ouders al de beste PR verzorgen. Er komen zoveel aanmeldingen binnen dat we lang niet iedereen kunnen plaatsen. PR is niet nodig en dus niet wenselijk.
Elke zes weken organiseren wij een informatieochtend voor nieuwe ouders. Vanzelfsprekend houden wij onze website up-to-date.

De school doet elk jaar een milieuproject en heeft daardoor nu een aantal langlopende projecten. We zamelen oud papier en batterijen in. PCOU gaat bij renovatie en nieuwbouw voor energie neutrale scholen.